Regulamin promocji „Typuj i zgarniaj kasę!”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest firma SPEED-UP S.C. A.Skwarek, M.Witczak z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956r 223/229, 61-485 Poznań wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr REGON 634646323 oraz pod numerem identyfikacji podatkowej (NIP)7831596826. Firma SPEED-UP S.C. A.Skwarek, M.Witczak jest właścicielem sklepu internetowego: alkotester.pl.

2. Czas trwania i miejsce promocji
Czas trwania promocji „Typuj i wygrywaj zwrot kasy!” to 13.06 – 28.06.2018 r., promocja odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.

3. Kto może być uczestnikiem

Uczestnikiem promocji może być pełnoletni klient sklepu, który spełni poniższe warunki:
a. zakupi w alkomat o wartości min. 300 zł w sklepie https://alkotester.pl/ w dniach od 13.06.2018 roku od godziny 00:00:01 do dnia 28.06.2018 roku do godziny 16:00:00.
b. wytypują poprawnie wynik meczu POLSKA-JAPONIA, który odbędzie się w ramach Mistrzostw Świata w Rosji 28.06.2018 r. o godzinie 16:00., poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mecz@alkotester.pl

4. Osoby wyłączone z promocji
Osobami wyłączonymi z konkursu są pracownicy i właściciele firm SPEED-UP S.C. i PROMILER Sp. z o.o. (spółki powiązane kapitałowo) oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Zasady promocji
a. Obiorcami akcji promocyjnej są klienci sklepu alkotester.pl, którzy zakupili alkomat o wartości min. 300 zł w kanale online w dniach od 13.06.2018 roku od godziny 00:00:01 do dnia 28.06.2018 roku do godziny 16:00:00.
b. Klienci sklepów, którzy spełnili warunki z punktu 2 mogą typować jedynie wynik meczu POLSKA- JAPONIA.
c. Każdy uczestnik akcji może podać 1 typ wyniku.
d. Każdy uczestnik może zgłosić 1 zakup w ramach promocji.
e. Typowanie wyników meczu następuje przez wysyłkę maila z typem na adres: mecz@alkotester.pl
f. Typy można przesyłać do dnia 28.06.2018 roku do godziny 16:00:00.

6. Wyłonienie zwycięzców
a. Każdy uczestnik promocji, który poprawnie wytypuje wynik meczu zostanie zweryfikowany przez Organizatora: czy spełnił warunek nr 1 (zakup za min. 300 zł w sklepie online) oraz warunek 2 (poprawny typ przesłany w czasie wyznaczonym przez Organizatora w pkt. 5f.).
b. Po pomyślnej weryfikacji zwycięzcy pozostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wygranej, a także zostanie im przesłany druk do wypełnienia danymi osobowymi i numerem konta wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

7. Nagrody
Organizator przekaże każdemu klientowi, który wytypował poprawnie wynik meczu POLSKA-JAPONIA nagrodę w postaci zwrotu 100 zł na wskazane przez klienta konto bankowe.

8. Procedura otrzymania nagrody po wygranej:
a. Zwycięzcy pozostaną poinformowani pocztą elektroniczną o wygranej, a także zostanie im przesłany druk do wypełnienia danymi osobowymi i numerem konta wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
b. Wypełnienie druku z danymi oraz zgodą na przetwarzanie danych i jej odesłanie do Organizatora jest niezbędna do otrzymania nagrody.
c. Na podany przez zwycięzcę numer konta Organizator przeleje 100 zł w ciągu 40 dni od daty zakończenia promocji.

W przypadku podania błędnego numeru konta przez zwycięzcę, traci on prawo do nagrody.

9. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagród uczestnicy zobowiązani będą do ich pokrycia we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia promocji bez podania przyczyny.

11. Decyzje Organizatora Konkursu mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

13. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych i siły wyższej oraz działania i zaniechania osób trzecich.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Konkursu.

15. Promocja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

16. Reklamacje, co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, można zgłaszać od dnia 12.07.2018, listem poleconym na adres organizatora konkursu firmy SPEED-UP S.C. A. Skwarek, M. Witczak: ul. 28 czerwca 1956 r. 213/215, 61-485 Poznań. W reklamacji muszą zostać uwzględnione dane osobiste uczestnika (imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email), czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji tj. z dniem 12.06.2018 r.

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast Lub Zresetuj hasło

Zaloguj się najpierw.

Zaloguj się